:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  . .
  (Gleim) (1719-1803)
  - (Glace Bay)
  - (Glen More)
  (Glendale)
  (Glenn) ( . 1921)
  ( . Gletscher
  (Gliwice)


  (1904-68)
  ( . 302)
  (3 .)  ()
  ( . glykys - ...)

  ()
  ( . glykys - phyton - )


  (Hlinka) (1864-1938)
  (1917-79)
  (1867-1927)
  (1804-57)
  (1776-1847)
  (1786-1880)  ( . glint)
  ( . gluhender Wein - )

  ( . glyptike

  ( . glyptos -
  ( . glissade
  (Glissant) ( . 1928)
  ( . glissando
  ( . glisser - )


  ( . glykeros - )
  ( )
  ()
  (1874/75 - 1956)


  -

  (1913-77)
  (1927-92)
  ()
  :