:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  ( .
  ( ) (Diaz de la Pena) (1808-76)


  ( . 725 - . 799)
  ( . Diakrioi)
  () ( . diakritikos - )
  ( . dialektos -
  ( )
  [ . dialektike (techne) -
  ( )

  ( ...)
  ( . dialysis -
  ( . dialogos)
  ( . dia -

  ( . Diamant
  ( . diametros - )  ( . 1936)
  ( . dianoia)
  [ . dia pason (chordon) - ()]
  () ( . diapeiro - )
  ( . dia - ) ()

  ( . diarrheo - )
  (Diaz) (1830-1915)
  (Diaz de Mendoza) (1862-1930)
  (1895-1942)
  ( . dia - skopeo - )


  ( . diaspora - )
  ( . diastema - )

  ( . diastole - )

  ( . diathesis - )
  ( . diathermaino - )


  (


  ( . 1926)
  (Billings) (1746-1800)
  (1827-83)

  :